POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPSKU

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

Dane Pracodawcy

* pola wymagane
Nazwa pracodawcy*:
Nazwa skrócona: 
Kod pocztowy*    Miejscowość*:
Ulica*:           Nr domu*:  
Telefon*:   e-mail: 
REGON*:   Strona www: 

Kod działalności PKD*:

NIP*

Ilość osób zatrudnionych*:

Forma prawna prowadzonej działalności*:      osoba fizyczna      spółka cywilna      spółka z o.o.      spółka jawna
spółka akcyjna      przedsiębiorstwo państwowe      inne
Pracodawca jest agencją zatrudnienia*: nie   tak        Nr wpisu do rejestru:
Oferta pracy tymczasowej*:      nie   tak
Osoba(y) do kontaktu (imię, nazwisko oraz stanowisko)*:
Osoba zgłaszająca ofertę (imię, nazwisko)*:
Pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy*:    nie    tak

Informacje dotyczące miejsca pracy

Nazwa zawodu*
Nazwa stanowiska*:
Liczba wolnych miejsc pracy*: w tym dla osób niepełnosprawnych*
Adres miejsca wykonywania pracy*:
Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą*:    
• osobista w godzinach: adres do kontaktu osobistego:
• e-mail:
• telefoniczna na numer:          w godzinach:     
Możliwość zapewnienia przez pracodawcę:    zakwaterowanie      dojazdy      wyżywienie
Oferta pracy dotyczy zatrudnienia bezrobotnego w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy*:      nie   tak
Planuję złożyć wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy*:      nie   tak
Oferta złożona w celu uzyskania informacji starosty - do zezwolenia na pracę dla cudzoziemca*:      nie   tak

Dodatkowe informacje, inne:

 

         Wymagania pracodawcy 

Rodzaj umowy* Zmianowość*:
Okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej:
Godziny pracy*:
Wymiar czasu pracy*:
Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie)*:
Zgodnie z "Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" art. 2 ust. 1 pkt. 16 PUP w Słupsku nie przyjmuje do realizacji ofert pracy, które nie zawierają wynagrodzenia lub określają uposażenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy poniżej minimalnego wynagrodzenia.
System wynagradzania*: Data zatrudnienia*:
Wymagania - oczekiwania pracodawcy*:    
Wykształcenie*:
Staż pracy:
Znajomość języków obcych / poziom*:
Kwalifikacje i umiejętności:
Inne:
Ogólny zakres obowiązków*:    
Okres aktualności oferty*: 30 dni inny, ale nie dłuższy niż 30 dni:   
Zasięg upowszechniania
oferty pracy*:   
  tylko terytorium Polski   Polska i państwa UE/EOG
Czy oferta pracy została zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju*:      nie   tak
Czy przekazać ofertę do innego PUP w celu upowszechnienia*: nie   tak do jakiego PUP:   
Proszę o upowszechnienie oferty bez podania danych identyfikujących pracodawcę osobom niezarejestrowanym w pup, natomiast udostępnienie w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u pracodawcy.  
Proszę o upowszechnienie oferty z podaniem danych umożliwiających identyfikację pracodawcy wszystkim zainteresowanym ofertą pracy. Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie danych umożliwiających identyfikację pracodawcy.  

PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM OFERTY PRACY

- Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia prawa pracy.
- Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, gdy pracodawca zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, pracodawca będzie zobowiązany uzupełnić zgłoszenie. Nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, spowoduje, że oferta pracy nie będzie przyjęta do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

Upowszechniając krajowa ofertę pracy w formie otwartej urząd pracy podaje do wiadomości publicznej co najmniej
- dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy
- oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów
- okres aktualności oferty
- wymagania dotyczące oferty pracy dla obywateli EOG (jeśli jest to oferta dla obywateli EOG)

Zobowiązuję się powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku o wycofaniu oferty w przypadku jej zrealizowania lub utraty ważności.

Podstawa prawna: art. 36 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014, poz. 667).