POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPSKU

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

Dane Pracodawcy

* pola wymagane
Nazwa pracodawcy*:
Kod pocztowy*    Miejscowość*:
Ulica*:           Nr domu*:  
Telefon*:   e-mail: 
REGON*:   Strona www: 

Kod działalności PKD*:

NIP*

Ilość osób zatrudnionych*:

Forma prawna prowadzonej działalności*:      osoba fizyczna      spółka cywilna      spółka z o.o.      spółka jawna
spółka akcyjna      przedsiębiorstwo państwowe      inne
Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej:*: nie   tak        Nr wpisu do rejestru:
Oferta pracy tymczasowej*:      nie   tak
Osoba(y) do kontaktu (imię, nazwisko oraz stanowisko)*:
Osoba zgłaszająca ofertę (imię, nazwisko)*:
Czy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy?
(art. 36 ust. 5f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekt jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)*:
 
 nie    tak

Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy

Nazwa zawodu*
Nazwa stanowiska*:
Liczba wolnych miejsc pracy*: w tym dla osób niepełnosprawnych*
Liczba osób kierowanych do pracodawcy:
Adres miejsca wykonywania pracy*:
Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą*:    
• osobista w godzinach*: adres do kontaktu osobistego*:
• e-mail:
• telefoniczna na numer:          w godzinach:     
Ogólny zakres obowiązków*:    
Rodzaj umowy* System i rozkład czasu pracy oraz godziny pracy:*:
Godziny pracy*:
Okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej*:
Wysokość proponowanego wynagrodzenia (brutto)*:
Zgodnie z "Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" art. 2 ust. 1 pkt. 16 PUP w Słupsku nie przyjmuje do realizacji ofert pracy, które nie zawierają wynagrodzenia lub określają uposażenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy poniżej minimalnego wynagrodzenia.
System wynagradzania*:
Wymiar czasu pracy:*:
Data rozpoczęcia pracy:*:

        Oczekiwania pracodawcy 

Poziom wykształcenia*:
Doświadczenie zawodowe
Umiejętności:
Uprawnienia:
Znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości:*:
Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państwa EOG:*:      nie   tak
Zasięg upowszechniania
oferty pracy*:   
  tylko terytorium Polski   Polska i państwa UE/EOG

        Dodatkowe informacje

Możliwość zapewnienia przez pracodawcę:    zakwaterowanie      dojazdy      wyżywienie
Oferta pracy dotyczy zatrudnienia bezrobotnego w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy*:      nie   tak
Planuję złożyć wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowska pracy:*:      nie   tak
Oferta złożona w celu uzyskania informacji starosty - do zezwolenia na pracę dla cudzoziemca*:      nie   tak
Postępowanie z ofertą pracy: oferta otwarta (pośrednictwo otwarte - oferta ogólnodostępna, upowszechniona wszystkim zainteresowanym; pracodawca wyraża zgodę na publiczne udostępnienie danych umożliwiających jego identyfikację)
oferta zamknięta (pośrednictwo zamknięte - oferta przeznaczona wyłącznie dla osób bezrobtnych zarejstrowanych w PUP, które spełniaja wymagania określone w ofercie)
Okres aktualności oferty*: 30 dni inny, ale nie dłuższy niż 30 dni:   
Częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktu w sprawie ofert pracy:*: raz na tydzień według potrzeb
Czy oferta pracy została zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju?
(Zgodnie z art.36 ust 5f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjiach rynku pracy - tekst jednolity Dz. U. z 20015r. poz 149 z późn. zm. pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powitowego urzedu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu:*:   
  nie   tak
Czy przekazać ofertę do innego PUP w celu upowszechnienia*: nie   tak do jakiego PUP:   

Oświadczam, że zostałem poinformowany:

 1. O obowiązku niezwłocznego zawiadomienia urzędu pracy o nieaktualności oferty.
 2. O możliwości odmowy przez urząd pracy realizacji oferty pracy w przypadku:
  • gdy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia prawa pracy,
  • gdy pracodawca zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
  • gdy pracodawca zgłosił tę samą ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy,
  • braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych i nie uzupełnieniu ich w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o tej konieczności przez urząd pracy.
 3. O możliwości zmiany ustaleń zawartych w ofercie m.in. dotyczących wymagań pracodawcy, czy sposobu postępowania z ofertą, w przypadku wystąpienia trudności z realizacją krajowej oferty pracy.